İstanbul Üniversitesi
http://bilisimkoordinasyon.istanbul.edu.tr/?p=6295
Export date: Mon Jun 25 19:29:30 2018 / +0000 GMT

Yönerge


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ


BİLİŞİM KOORDİNASYON KURULU YÖNERGESİ


 

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesinin bilişim ile ilgili tüm faaliyetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacıyla kurulmuş olan Bilişim Koordinasyon Kurulunun görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesinin bilişim ile ilgili tüm faaliyetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesi amacıyla kurulmuş olan Bilişim Koordinasyon Kurulunun görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 13/b-1 maddesi gereği ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 09.02.2012 tarih ve B.30.2.İST.0.70.00/495 sayılı Bilişim Koordinasyon Kurulunun kurulması talimatına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede yer alan;

a) Başkan: Bilişim Koordinasyon Kurulu Başkanını,

b) Kurul: Bilişim Koordinasyon Kurulunu,

c) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ç) Üye: Bilişim Koordinasyon Kurulu üyesini,

d) Yedek üye: Bilişim Koordinasyon Kurulu asil üyenin yerine görev yapan üyeyi,

e) Yönerge: Bilişim Koordinasyon Kurulu Yönergesini,

ifade eder.

 


İKİNCİ BÖLÜM


Kurulun Oluşumu ve Görevleri


 

Kurulun Oluşumu

MADDE 5- (1) Kurul Rektör tarafından atanan bir başkan ve Üniversitenin bilişimle ilgili aşağıdaki akademik birimlerin yöneticileri veya onların görevlendireceği bir asil, bir de yedek üyeden oluşur.  Asil üye olmadığı veya izinli olduğu zamanlarda asil üyeyi yedek üye temsil eder.

(2) Kurul, bilişimden sorumlu Rektör Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

(3) Kurul aşağıdaki birimlerin temsilcilerinden oluşur:

a) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi,

b) Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

c) Enformatik Bölümü,

ç) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,

d) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,

e) Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,

f) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Bölümü,

g) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

 

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üniversitenin bilişim vizyon ve misyonunu oluşturmak,

b) Bilişim alanında kısa ve uzun vadeli stratejik planları hazırlamak,

c) Üniversitede bilişimle ilgili iş akışı, görev ve sorumlulukları düzenlemek,

ç) İlgili yönetmelik, yönerge, prosedür ve talimatları gözden geçirmek, gerekirse yeniden düzenlemek,

d) Bilişimle ilgili personel planlaması yapmak,

e) Bilişimle ilgili donanım ve yazılıma dair planlama, alım, kullanım ve işletme, uyarlama ve geliştirmeye ilişkin faaliyetlerin koordineli ve etkin biçimde yürütülmesini sağlamak,

f) Bilişim alanında geliştirilecek kurumsal projelerin öneri ve kabulünü gerçekleştirmek,

g) Bilişim alanında stratejik bütçe oluşturulmasını ve uygulanmasını takip ve temin etmek,

ğ) Bilişim alanında kurumsal performans ölçeklerinin oluşturulup takibini ve değerlendirmesini yapmak,

(2) Kurul, görevlerini daha etkin gerçekleştirebilmek için alt komisyonlar kurabilir. Üyelerini kurum içi ve kurum dışı seçebilir.

 

Sekretarya hizmetleri

MADDE 7- (1) Kurulun idari görevleri, yazışma ve dosyalama işleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Toplantı zamanı

MADDE 8 – (1) Kurul, en az ayda bir defa toplanır. Başkan ihtiyaç duyduğunda kurulu olağan dışı toplantıya çağırabilir.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 9 – (1) Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar açık oy ile alınır, çekimser oy kullanılmaz. Eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu çoğunluğu sağlamış kabul edilir.

 

Toplantıya katılım

MADDE 10 – (1) Başkan ve üyelerin mazeretleri haricinde toplantılara düzenli olarak katılmaları esastır. Üyenin veya yedek üyenin mazeretsiz olarak bir yılda üst üste üç kez toplantıya katılmaması halinde üyenin temsil ettiği kurumdan yeni bir üye görevlendirmesi istenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Başkan


 

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kurulu temsil etmek,

b) Kurulun gündemini belirlemek,

c) Görev dağılımı yapmak,

ç) Alınan kararları ilgili Rektör Yardımcısına sunmak,

d) Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

e) Hizmetlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesini, işlem sürecinin takibini, sürecin sonucunun değerlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Kurul arşivi

MADDE 12 - (1) Kurul, gerekli belgeleri ve raporları değerlendirebilmek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde arşiv oluşturur.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Post date: 2012-11-20 14:55:40
Post date GMT: 2012-11-20 12:55:40

Post modified date: 2013-02-07 15:37:53
Post modified date GMT: 2013-02-07 13:37:53

Export date: Mon Jun 25 19:29:30 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://bilisimkoordinasyon.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com