Görev ve Yetkileri

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üniversitenin bilişim vizyon ve misyonunu oluşturmak,

b) Bilişim alanında kısa ve uzun vadeli stratejik planları hazırlamak,

c) Üniversitede bilişimle ilgili iş akışı, görev ve sorumlulukları düzenlemek,

ç) İlgili yönetmelik, yönerge, prosedür ve talimatları gözden geçirmek, gerekirse yeniden düzenlemek,

d) Bilişimle ilgili personel planlaması yapmak,

e) Bilişimle ilgili donanım ve yazılıma dair planlama, alım, kullanım ve işletme, uyarlama ve geliştirmeye ilişkin faaliyetlerin koordineli ve etkin biçimde yürütülmesini sağlamak,

f) Bilişim alanında geliştirilecek kurumsal projelerin öneri ve kabulünü gerçekleştirmek,

g) Bilişim alanında stratejik bütçe oluşturulmasını ve uygulanmasını takip ve temin etmek,

ğ) Bilişim alanında kurumsal performans ölçeklerinin oluşturulup takibini ve değerlendirmesini yapmak,

(2) Kurul, görevlerini daha etkin gerçekleştirebilmek için alt komisyonlar kurabilir. Üyelerini kurum içi ve kurum dışı seçebilir.

20/11/2012
3143 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00